Opšti ugovor za internet korisnike

 

1. PREDMET UGOVORA

Ovim Ugovorom se definišu opšti uslovi korišćenja internet servisa, tj. uslovi za priključenje Korisnika na Internet preko mreže IVANEL.NET (u daljem tekstu Provajder).

2. TRAJANJE i VAŽNOST UGOVORA

Ugovor stupa na snagu danom priključenja na internet mrežu Provajdera. Mesečne obaveze Korisnika prema Provajderu počinju danom uspostavljanja prve Internet konekcije. Minimalno vremensko korišćenje internet servisa je jedan mesec. Ukoliko korisnik želi da raskine Ugovor obavezan je da to učini naj kasnije do 20. u prethodnom mesecu.

3. OBAVEZE PROVAJDERA

1) da na zahtev Korisnika proveri tehničke mogućnosti za realizaciju internet linka, obavesti Korisnika o tehničkoj izvodljivosti i prema zahtevu istog izvrši priključenje na internet mrežu.

2) da svoju mrežu i komunikacionu opremu neophodnu za nesmetano korišćenje internet servisa od strane Korisnika održava u ispravnom stanju i u skladu sa tehničkim propisima i standardima.

3) da obezbedi Korisniku odgovarajuću tehničku podršku (e­mail i telefonsku) reklamacije@ivanel.net / 0800 444 112 u rešavanju problema vezanih za korišćenje internet servisa

4) da svojim ponašanjem ne vrši povrede prava na tajnost podataka o Korisniku i prava na tajnost poruka koje Provajder prosleđuje ka i od korisnika. Povredom prava na tajnost podataka o Korisniku ne smatra se davanje Korisnikovih podataka trećim licima u slučaju neizvršenja obaveze plaćanja.

5) da bez odlaganja obavesti Korisnika o ugovorima, konvencijama i preporukama iz oblasti telekomunikacionog prava, kao i o Kodeksu ponašanja na Internetu, a čiju primenu je Provajder prihvatio. Obaveštenje može biti dato i u obliku relevantnih internet adresa: http://www.ripe.net, ftp://www.internic.net, http://www.ratel.org.rs i drugih. Ovaj Ugovor ne podrazumeva intervencije osoblja Provajdera na lokaciji Korisnika, a koji poslovi se imaju posebno ugovoriti u skladu sa ponudom i važećim Cenovnikom Provajdera.

4. OBAVEZE KORISNIKA

1) Korisnik je dužan da u cilju realizacije ovog Ugovora Provajderu dostavi kompletne i ispravne podatke: ime i prezime, elektronsku adresu, adresu stanovanja, adresu internet priključka, broj telefonskog priključka, JMBG i da u slučaju bilo kakve promene obavesti Provajdera najkasnije 7 dana od nastanka promene

2) da se prilikom instaliranja opreme i korišćenja servisa pridržava uputstava koje je dobio od Provajdera

3) da internet servis koristi samo za svoje potrebe

4) da u naznačenom roku na ispostavljenom elektronskom računu na adersi: mojnalog.ivanel.net plaća mesečnu pretplatu za korišćenje servisa. Informacije o mogućim načinima plaćanja nalaze se na adresi www.ivanel.net. Stanje svog računa sa svim uplatama i dugovanjima uvek je dostupno na adresi:mojnalog.ivanel.net

5) da smetnje u korišćenju usluge prijavi Provajderu telefonom na broj: 0800 444 112, +381 34 200 560 ili elektronskom poštom reklamacije@ivanel.net

6) Na Internet mreži ne čini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika navedeno u članu 9. ovog Ugovora.

7) Korisnik plaća pretplatu za mesec u kome je priključak realizovan bez obzira na datum u mesecu.

 

5. INSTALACIJA I KORIŠĆENJE OPREME

Provajder će pristupiti izvršenju svojih obaveza po ovom Ugovoru pošto se ispune svi preduslovi za realizaciju servisa.

1)Ukoliko Korisnik koristi svoju opremu za naknadu od 3.000,oo RSD Provajder će izvrštit montažu odnosno podešavanje opreme Korisnika.

2) Ukoliko korisnik želi sam da podesi internet konekciju može dobiti besplatnu tehničku podršku telefonom ili mejlom.

3) Opremu od Provajdera korisnik može dobiti na korišćenje na ugovoreni period koji se ugovara posebnim dokumentom i nije deo ovog Ugovora. Ista se po isteku ugovora mora vratiti Provajderu u ispravnom stanju ili se platiti nakanada u visini cene opreme prema važećem cenovniku.

4) Opremu od Provajdera Korisnik može otkupiti trajno prema važećem cenovniku i za istu će provajder izvršiti montažu i podešavanje. Provajder nije dužan da opremu servisira posle isteka garantnog roka proizvođača.

 

6. NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA

Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Provajder, a o čijem prihvatanju od strane Provajdera je Korisnik obavešten pre zaključivanja ili u toku trajanja ovog Ugovora. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi Provajdera. Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava. Ukoliko po svojoj oceni Provajder zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, Provajder ima pravo da Korisnika pismeno upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje servisa na 10 dana. Provajder ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid za to ovlašćenim zainteresovanim licima. Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem Provajder ima pravo da trajno isključi Korisnika i u tom slučaju Korisnik nema nikakva prava na povraćaj iznosa naknade koji do raskida Ugovora nije stigao da iskoristi. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Korisnik isključivo krivično, građanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje. Korisnik odgovara Provajderu za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PROVAJDERA

Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Provajder ne odgovara za pravilno funkcionisanje internet priključka korisnika ukoliko do problema u radu dođe iz razloga više sile, odnosno razloga na koje Provajder ne može da utiče. Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem pričini trećim licima. Korisnik samostalno snosi potpunu odgovornost za sigurnost, prava pristupa i pristup Internetu u okviru svoje lokalne mreže. Provajder ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice. Provajder ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim Korisnicima Interneta. Provajder ne garantuje da datoteke snimljene sa interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. Ukoliko Korisnik bude objekat ugrožavanja u smislu stava ovog člana Ugovora, Provajder će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti prema njemu. Provajder ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje Korisnik zbog toga trpi. Takođe Provajder ne odgovara za prekid rada internet servisa Korisnika u slučaju kada prekid nastupi kao posledica radova Provajdera na infrastrukturi svoje mreže pod uslovom da Provajder o tome blagovremeno obavesti korisnika (jedan dan pre otpočinjanja radova) i da prekid ne traje duže od 24h.

8. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Komunikacija ili obaveštavanja ugovorenih strana po svim pitanjima bitnim za sprovodjenje ovog ugovora, vršiće se isključivo u pisanoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i isticanje obaveštenja na Web stranici Provajdera ( isp.ivanel.net ). Ugovorne strane će sve eventualne sporove rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće o spornom pitanju odlučivaće Trgovinski sud u Kragujevcu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda. Ugovor je sačinjen u web formi i važi od dana priključenja Korisnika na internet mrežu osim ako drugim aktom ili posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.